Telefon 019-2413200

14.4. Thommy Fagerlund & Tika

Thommy Fagerlundin EP release.

Klo. 20.00 Thommy

Klo. 21.00 Tika

Klo. 22.00 Thommy

Pöytävaraukset: fyren@ghfyren.fi